انکوباتور چیست؟

دستگاه انکوباتور جهت کشت و رشد نمونه های زنده مانند میکروب و یا ویروس در آزمایشگاه های زیستی به کار میرود. این وسیله با کنترل کردن مواردی مانند میزان اکسیژن،دما، دی‌اکسید کربن و رطوبت باعث ایجاد شرایط رشد ارگانیسم های زنده میشود.

این دستگاه از مهمترین ابزار ها در زمینه آزمایش‌های زیست‌شناسی سلولی، میکروبیولوژی و غیره به حساب می آید.

مخترع این وسیله یک پزشک کودکان در فیلیپین به نام Fe del Mundo ( فه دل موندو) است.

 

مهمترین نکته در انکوباتور ها  یکنواختی و همدمایی محفظه داخلی (تکنولوژی HCT) است. زیرا اگر دما به صورت یکنواخت در تجهیزات خاص آزمایشگاهی اعمال نشود،  همه نمونه ها خراب شده  و ضررهای هنگفتی را به مکان مورد نظر وارد می‌شود.  

نکات ضروری هنگام کار با انکوباتور:

  • پرهیز از استفاده مواد قابل اشتعال یا فرار هماندد پروپان، بنزین ، اتر و الکل در انکوباتور
  • دوری انکوباتور از هواکش ها، درب های اصلی یا جریانات هوایی
  • تعویض در زمان بندی مرتب ظرف های  آب  درون انکوباتور جهت کشت سلولی 
  • خشک بودن دیواره و قفسه های دستگاه جهت جلوگیری از آلودگی
  • قراردادن انکوباتور بر روی سطح صاف و دارای تعادل