تعیین نقطه ذوب

دستگاه تعیین نقطه ذوب ( COOLING MELTING POINT ) یکی از کارآمد ترين ابزارهای آزمایشگاهی می باشد. البته ایتدا باید دانست نقطه ذوب چیست ؟ ذوب ماده دمایی می باشد که در آن دما جسم جامد مورد نظر با مذاب خود در حال تعادل است به شرطی که فشارآن کمتر یا بیشتر از ۱ اتمسفر نباشد .

قیمت دستگاه تعیین نقطه ذوب به امکاناتی که در دستگاه وجود دارد بستگی دارد. به عنوان مثال داشتن امکان سیستم خنک کننده در دستگاه  یکی از ویژگی های خاص می شود که در قیمت دستگاه تعیین نقطه ذوب بسیار تفاوت ایجاد می کند یا مواردی مانند اتصال به کامپیوتر و بر قراری با نرم افزار و ...